[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/S\u00dcLEYMAN_SOYLU_(1).JPG","title":"S\u00fcleyman Soylu: \u201cK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu Al\u00e7akca ve Namussuzca Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n \u00d6len Annesine Hakaret Ediyor\u201d","entry_date":"Mart 08, 2014 - 5:24:00","haber_content":"

AK Parti Bitlis \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca \u015eerifbey Tepesinde sivil toplum \u00f6rg\u00fctleri i\u00e7in d\u00fczenlenen kahvalt\u0131da konu\u015fan Soylu, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu’nun hakaretten ba\u015fka a\u011fz\u0131na bir \u015fey almad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Ba\u015fbakan\u0131n \u00f6len annesine hakaret etti\u011fini s\u00f6yledi.<\/p>

Soylu, \u201cBu al\u00e7ak\u00e7a ve namussuzca bir davran\u0131\u015ft\u0131. Siyaset bu kadar d\u00fc\u015fmemi\u015fti ve seviye kaybetmemi\u015fti” diyen Soylu, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: “\u015eimdi K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu diye bir ‘ba\u015f yalanc\u0131’ var. D\u00fcn s\u00f6yledi\u011fini bug\u00fcn ba\u015fka t\u00fcrl\u00fc s\u00f6yl\u00fcyor. Siirt’te Bitlis’te, \u0130zmir’de ve ba\u015fka konu\u015fuyor. Siyasetin y\u00fczkaras\u0131 bir adam. Bir genel ba\u015fkan m\u00fcsveddesi \u0130stanbul lobisinin kuca\u011f\u0131na oturacaks\u0131n. T\u00fcrkiye’de bankalar\u0131 hortumlayanlar ve yolsuzluk lobileriyle beraber olacaks\u0131n. K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Mustafa Sar\u0131g\u00fcl’\u00fc kurma bir oyuncak gibi kuruyor. \u0130stanbul’u alaca\u011f\u0131n\u0131 zannedip orada yeni bir ‘yolsuzluk imparatorlu\u011fu’ kurar\u0131m diyor. Avucunu yalars\u0131n. Buna hizmet edenler ve Sar\u0131g\u00fcl’e \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n kimler oldu\u011funu biliyorsunuz. Ablalar\u0131n\u0131 evlere salm\u0131\u015flar, teker teker Sar\u0131g\u00fcl’e oy topluyorlar. Bu bir cinnet hali. Ba\u015fka bir \u015fey de\u011fil. Birileri bunlar\u0131n akl\u0131n\u0131 ba\u015f\u0131na getirmesi laz\u0131m. Bu illet milli iradenin ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 bilmekte. Millet 30 Mart’ta karar\u0131n\u0131 verecek. Karar ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131n \u00fcst\u00fcndedir. 30 Mart Cumhuriyet ve demokrasi tarihinin en \u00f6nemli se\u00e7imidir. Bu se\u00e7im tarihimizin k\u0131r\u0131lma an\u0131d\u0131r. Ya yeni T\u00fcrkiye’ye ad\u0131m ataca\u011f\u0131z ya da eski T\u00fcrkiye’ye mahkum olaca\u011f\u0131z. Ya yeni T\u00fcrkiye’ye kucaklayaca\u011f\u0131z ya da eski T\u00fcrkiye’nin kirli ittifaklar\u0131na teslim olaca\u011f\u0131z. Bu kadar basit. Bu nedenle \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z ve gayret g\u00f6stermemiz laz\u0131m.”<\/p>

“Bu \u015fantaj ve montajlar T\u00fcrkiye’nin ba\u015f\u0131na ilk kez gelmiyor”<\/p>

T\u00fcrkiye’nin ve Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan’\u0131n, ilk kez bu \u015fantaj, montaj, haks\u0131zl\u0131k ve adaletsizliklerle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Soylu, \u0130skilipli At\u0131f’\u0131nda idam\u0131n\u0131n ayn\u0131 oldu\u011funu ve bununla b\u00fct\u00fcn insanlara ve dindarlara g\u00f6zda\u011f\u0131 verildi\u011fini an\u0131msatt\u0131. <\/p>

Soylu, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: “Bunlar ilk kez ba\u015fa gelmiyor. Bizleri lime lime b\u00f6ld\u00fcler, par\u00e7alad\u0131lar. Par\u00e7alara ay\u0131rd\u0131lar. Aram\u0131za b\u00fcy\u00fck duvarlar \u00f6rd\u00fcler. Dindarlar\u0131, Alevileri, sunileri, K\u00fcrtleri,T\u00fcrkleri, k\u00f6yl\u00fcleri, sa\u011fc\u0131lar\u0131, solcular\u0131, ba\u015f\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131, kapal\u0131lar\u0131 ve bulduklar\u0131 her alanda bu \u00fclkenin insanlar\u0131n enerjisini topra\u011fa verebilmek i\u00e7in ellerinden gelen her \u015feyi yapt\u0131lar. Bazen kendileri bazen de ta\u015feronlar\u0131 vas\u0131tas\u0131yla yapt\u0131lar. \u015eimdi H\u00fcrriyet Gazetesi’nde bize martaval okuyorlar. O \u00e7ok bildik Ayd\u0131n Do\u011fan’\u0131n gazetesinde. Her zaman darbeyle kol kola y\u00fcr\u00fcm\u00fc\u015f Ayd\u0131n Do\u011fan’\u0131n gazetesinde martaval okuyorlar. Bunun uluslararas\u0131 g\u00fc\u00e7lerle ne <\/p>

i\u015fi var? Ukrayna’da kim ne yap\u0131yor. Ben mi, Amerika ile Rusya m\u0131 yoksa Avrupa m\u0131 yap\u0131yor? M\u0131s\u0131r’da darbeyi Mursi’ye kar\u015f\u0131, M\u0131s\u0131r halk\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Yan\u0131 ba\u015f\u0131m\u0131zdaki Suriye’de hamile annelerin karn\u0131na \u015fi\u015f
bat\u0131r\u0131larak \u00f6ld\u00fcr\u00fcl\u00fcyor, \u00e7ocuklar katlediliyor. Anneleri kimyasal silahlarla \u00f6ld\u00fcr\u00fcyorlar.Bunlar\u0131 uluslararas\u0131 ac\u0131mas\u0131z d\u00fczen ger\u00e7ekle\u015ftirmiyor mu yapm\u0131yor mu? Bunu uyduruyor muyuz” dedi. <\/p>

Gezi olaylar\u0131ndan \u00f6nce Ruters, BBC ve CNN T\u00fcrkiye’ye tesad\u00fcfen gelmedi\u011fini hat\u0131rlatan Soyla, bunlar\u0131n T\u00fcrkiye’nin bu b\u00fcy\u00fck hamlesini hazmedemedi\u011fini ve T\u00fcrkiye’yi kontrol alt\u0131na alarak y\u00f6netmek istediklerini ifade etti.<\/p>

Soylu, “Y\u00f6netmek i\u00e7inde T\u00fcrkiye’yi ilk \u00f6nce y\u00f6netilemez hale getirmek ve kurumlar\u0131 fethetmek istiyorlar. T\u00fcrkiye’nin demokrasisine suikast yaparak, milli iradeyi itibars\u0131z hale getirmek istiyorlar. Bu nedenle evet sand\u0131k \u00f6nemlidir. Bu \u00fclkede 13 May\u0131s 1950 y\u0131l\u0131nda ezan \u015fu minarelerden ‘Allah’ Ekber’ demiyordu. 60 graml\u0131k oy pusulas\u0131 bu memleketteki yasaklar\u0131 ortadan kald\u0131rd\u0131” diye konu\u015ftu.<\/p>

“Ama bu sefer bilsinler ki sert kayaya \u00e7arpt\u0131lar”<\/b><\/i><\/p>

Yap\u0131lan \u015fantajlar\u0131n\u0131n ayn\u0131s\u0131n\u0131n Menderes’e, \u00d6zal’a, Demirel’e, Erbakan’a, Ecevit’e ve \u00c7iller’e yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildiren Soylu, kendi s\u00f6zlerine uymayanlara ve istediklerini yapmayanlara iftira at\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u015fantaj
yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, insanlar\u0131 namuslar\u0131yla, aileleriyle ve \u00e7ocuklar\u0131yla tehdit ederek, itibars\u0131zla\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi.<\/p>

28 May\u0131s’ta T\u00fcrkiye’nin bu iyi ve g\u00fczel istikametini bozacak hamleleri ortaya koyamayanlar\u0131n, bu hamleleri 17 Aral\u0131k darbesiyle ortaya koymaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 \u0131 belirten Soylu, \u015f\u00f6yle devam etti:<\/p>

“Ama bu sefer bilsinler ki sert kayaya \u00e7arpt\u0131lar. Bir taraftan al\u0131p, bir tarafa yerle\u015ftiriyorlar. Ancak benim milletim bunu g\u00f6r\u00fcyor. 12 Eyl\u00fcl Referandumu’nda niye evet dedik. \u00c7\u00fcnk\u00fc eski derin devletten, faili me\u00e7hul cinayetlerden, faizlerden, hastane k\u00f6\u015felerinden, insanlar\u0131n \u00f6tekile\u015ftirilmesinden ve etnik k\u00f6kenlere g\u00f6re muamele edilmesinden \u00e7ok \u00e7ekmi\u015ftik. Hep beraber kucakla\u015fmak, herkesin \u00f6rf ve adetleriyle istedi\u011fi gibi
ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bir memleket olmas\u0131n\u0131 istedik. 12 Eyl\u00fcl’de bir derin devleti bitirdik. 12 Eyl\u00fcl’den sonra bu derin devleti be\u011fenmedik, yeni bir derin devleti ikame edelim mi dedik. Yeni bir derin devlet mi olsun dedik. Bir yerlerde kumpas ve oyun kurup ve birileriyle bunu pi\u015firerek, ondan sonra bu \u00fclkenin Ba\u015fbakan\u0131n\u0131 itibars\u0131z hale getireceksin. \u0130nsan\u0131n itibar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ve g\u00f6rmesini sa\u011flayan bir Ba\u015fbakan\u0131 tasfiye etmek i\u00e7in ailesine, i\u015fine, g\u00fcc\u00fcne, telefon konu\u015fmalar\u0131na kadar 500 y\u00fcz 10 bin ki\u015fiyi dinleyeceksin, bir taraftan bir tarafa kay\u0131tlar\u0131 yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131p montajlayacaks\u0131n. Bu d\u00fcnyada da di\u011fer d\u00fcnyada da bunun hesab\u0131 sorulur. Bu hesaps\u0131z kalmaz.”<\/p>

Bunlar\u0131n F\u0131rat’\u0131n yeniden \u00fczg\u00fcn akmas\u0131n\u0131 ve analar\u0131n a\u011flamas\u0131n\u0131 istediklerini anlatan Soylu, bunlar\u0131n T\u00fcrkiye’de yap\u0131lan b\u00fcy\u00fck hamlelere tahamm\u00fcl edemedi\u011fini ifade ederek, T\u00fcrkiye’de ne ihtilaf\u0131n bitti\u011fini belirtti.<\/p>

Soylu, “Tahamm\u00fcl edemiyorlar. Bunlar risk diliminin ve faizlerinin y\u00fckselmesini istiyor. Bunlar millet ile hizmet ve millet ile zengin T\u00fcrkiye aras\u0131na girmek istiyor. T\u00fcrkiye’de bir yi\u011fit adam bunun m\u00fccadelesini
veriyor” diye konu\u015ftu.<\/p>

Soylu\u2019nun konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Polonya\u2019n\u0131n SMIGIEL \u015fehrinin belediyesi ile Bitlis Belediyesi aras\u0131nda karde\u015flik protokol\u00fc imzaland\u0131.<\/p>

D\u00fczenlenen kahvalt\u0131ya AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 S\u00fcleyman Soylu, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Vedat Demir\u00f6z, Bitlis Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fehmi Alayd\u0131n, AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Fatih Kadiro\u011flu, partililer ve STK\u2019lar kat\u0131ld\u0131.<\/p>

<\/p>

D\u00fczenlenen kahvalt\u0131dan sonra partililerle birlikte \u00e7ar\u015f\u0131 merkezine inen Soylu tek tek esnaf\u0131 gezerek Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a ve Fehmi Alayd\u0131n\u2019a 30 Mart yerel se\u00e7imler \u00f6ncesi destek istedi. <\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve AR-GE Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Bitlis\u2019e gelerek se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kat\u0131ld\u0131. Bitlis\u2019te \u015eerifbey tepesinde bulunan seyir teras\u0131nda Sivil Topluk Kurulu\u015flar\u0131 ile bir araya gelen Soylu, yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmas\u0131nda \u201cK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu diye bir 'ba\u015f yalanc\u0131' var. D\u00fcn s\u00f6yledi\u011fini bug\u00fcn ba\u015fka t\u00fcrl\u00fc s\u00f6yl\u00fcyor. Siirt'te, Bitlis'te, \u0130zmir'de ve Ad\u0131yaman\u2019da ba\u015fka konu\u015fuyor. Siyasetin y\u00fczkaras\u0131 bir adam. Bir genel ba\u015fkan m\u00fcsveddesidir\u201d dedi. ","prev_link":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-milletvekili-vahit-kiler-bitlise-12-yilda-5-milyar-lira-yatirim-ve\/15620","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-bitlis-milletvekili-kilerden-esnaf-ziyareti\/15335\/13","haber_url":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-bitlis-milletvekili-kilerden-esnaf-ziyareti\/15335"}]