[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/cevdet_y\u0131lmaz_valilik_ziyaret.jpg","title":"Kalk\u0131nma Bakan\u0131 Y\u0131lmaz\u2019\u0131n Bitlis Ziyareti","entry_date":"Mart 18, 2014 - 11:53:00","haber_content":"

Kalk\u0131nma Bakan\u0131 Cevdet Y\u0131lmaz, Bitlis Valisi Orhan \u00d6zt\u00fcrk\u2019\u00fc makam\u0131nda ziyaret etti.<\/p>

\u201c\u00c7\u00f6z\u00fcm s\u00fcreci ile birlikte ciddi bir yat\u0131r\u0131m yap\u0131lacak olan b\u00f6lgede art\u0131k kalk\u0131nma lokomotif olacak\u201d diyen Bakan Y\u0131lmaz s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: <\/span>\u201cBitlis\u2019e hem <\/span>siyasi \u00e7al\u0131\u015fma yapmak, hem de \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yerinde g\u00f6rmek \u00fczere geldim. G\u00fcroymak ve Tatvan\u2019da siyasi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131k. \u015eimdi de Bitlis valili\u011fini ziyaret ederek, \u00e7i\u00e7e\u011fi burnunda valimize hay\u0131rl\u0131 olsun u\u011frad\u0131k. Bitlis gibi de\u011ferleri olan son derece \u00f6nemli bir \u015fehirde vali olmak ayr\u0131cal\u0131kt\u0131r. Bitlis\u2019i uzaktan duyanlar Vang\u00f6l\u00fc ile \u00e7evresi ile tam hayal edemiyorlar. Vang\u00f6l\u00fc denince akla hemen Van ili geliyor. Bitlis hi\u00e7 akla gelmiyor. Bitlis\u2019in il\u00e7eleri ile b\u00fct\u00fcn de\u011ferleri ile tan\u0131t\u0131ma b\u00fcy\u00fck ihtiyac\u0131 var. Nemrut, Ahlat gibi \u00e7ok \u00f6nemli de\u011ferleri olan bir kentimiz. Manevi bir\u00e7ok de\u011feri olan bir ilden bahsediyoruz.
Bu ilimizin b\u00fct\u00fcn bu de\u011ferleri ile birlikte kalk\u0131nmas\u0131 gerekiyor. Biz de kalk\u0131nma Bakanl\u0131\u011f\u0131 olarak hem dolayl\u0131 hem de do\u011frudan bu s\u00fcrece destek olmaya
\u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Do\u011frudan dedi\u011fimiz Do\u011fu Anadolu kalk\u0131nma Ajans\u0131na (DAKA) \u00e7e\u015fitli destekler vererek b\u00f6lgenin geli\u015fimine katk\u0131 sunuyoruz. DAKA\u2019dan Bitlis\u2019in \u00e7e\u015fitli projelerine yakla\u015f\u0131k 14,5 milyon TL hibe deste\u011fi verdik. Bir taraftan da SODES\u2019le destek veriyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc kalk\u0131nma sadece ekonomiden ibaret de\u011fil. Sosyal kalk\u0131nmay\u0131 da hedefliyoruz. Bitlis\u2019e sosyal destek projeleri kapsam\u0131nda 28 milyon TL destek sa\u011flad\u0131k. Bir \u00f6nemli kalk\u0131nma projemiz ise DAP B\u00f6lge Kalk\u0131nma \u0130daresi\u2019dir. Bunu yeni olu\u015fturduk. 14 ili kaps\u0131yor. GAP\u2019tan sonra DAP\u2019\u0131 kurduk. Bir taraftan kapsaml\u0131 bir eylem plan\u0131 haz\u0131rl\u0131yoruz. Di\u011fer taraftan baz\u0131 konularda uygulamalara ba\u015flad\u0131k. Ge\u00e7en y\u0131l k\u00fc\u00e7\u00fck sulamalara destek g\u00f6nderdik. Bitlis\u2019e yakla\u015f\u0131k 4,5 milyon bir \u00f6denek g\u00f6nderdik.\u201d <\/span><\/p>

\u201cT\u00dcRK\u0130YE\u2019N\u0130N KENTSEL D\u00d6N\u00dc\u015e\u00dcM ANLAMINDA EN B\u00dcY\u00dcK <\/span>PROJES\u0130 B\u0130TL\u0130S\u2019TE\u201d<\/p>

Bakan Y\u0131lmaz, Bitlis\u2019in eski s\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015f yap\u0131s\u0131ndan <\/span>kurtulmak i\u00e7in Rahva ovas\u0131na a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBitlis T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck kentsel D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm Projesinin uyguland\u0131\u011f\u0131 iller s\u0131ralamas\u0131nda en ba\u015fta geliyor. Eski Bitlis\u2019i tarihi dokusuna kavu\u015fturmak i\u00e7in yeni bir Bitlis kuruluyor. Burada \u00fcniversite, yeni ya\u015fam alanlar, organize sanayi b\u00f6lgesi gibi alanlar in\u015fa edildi. Bitlis kalk\u0131nma b\u00f6lgesinde 6\u2019nc\u0131 b\u00f6lgede yer al\u0131yor. Bitlis \u00e7ok kapsaml\u0131 bir \u015fekilde geli\u015fim i\u00e7ine girmi\u015f durumda. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. \u00dcniversitemize hay\u0131rsever deste\u011fi hari\u00e7 h\u00fck\u00fcmet olarak b\u00fct\u00e7eden verdi\u011fimiz yat\u0131r\u0131m \u00f6dene\u011fi bu y\u0131lla birlikte 110 milyon TL\u2019dir. Dolay\u0131s\u0131yla H\u00fck\u00fcmet olarak Bitlis Eren \u00dcniversitesinin h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde b\u00fcy\u00fcmesi i\u00e7in destek veriyoruz. B\u00fct\u00fcn bunlar Bitlis\u2019imizin daha iyi geli\u015fmesi i\u00e7in at\u0131lm\u0131\u015f ad\u0131mlard\u0131r\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>

\u201c\u00c7\u00d6Z\u00dcM S\u00dcREC\u0130 \u0130LE B\u0130RL\u0130KTE \u00d6ZEL YATIRIMCILAR DA <\/span>B\u00d6LGEYE GELECEK\u201d <\/p>

H\u00fck\u00fcmetin ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00e7\u00f6z\u00fcm s\u00fcrecinde at\u0131lan ad\u0131mlarla b\u00f6lgedeki yat\u0131r\u0131mlar\u0131n her ge\u00e7en g\u00fcn daha da artaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Bakan Y\u0131lmaz, \u201c\u00d6zellikle Do\u011fu Anadolu Kalk\u0131nma Ajans\u0131n\u0131n Proje Ofisinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile \u00f6zel yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 daha fazla cezp etmek istiyoruz. Bunun tek \u015fart\u0131 huzur ve g\u00fcven ortam\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131d\u0131r. Bu ortam\u0131n hi\u00e7bir \u015fekilde zedelenmemesidir. Bu konuda Milletvekillerimiz, belediye ba\u015fkan\u0131m\u0131z, Valimiz ve di\u011fer yerel y\u00f6neticilerimizle birlikte \u00e7al\u0131\u015farak \u00f6zel yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 cezp edece\u011fiz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>

\u201c30 MART SE\u00c7\u0130MLER\u0130 T\u00dcRK\u0130YE\u2019N\u0130N KADER SE\u00c7\u0130M\u0130D\u0130R\u201d<\/span><\/p>

Bakan Y\u0131lmaz, 30 Mart\u2019ta yap\u0131lacak se\u00e7imlerin <\/span>T\u00fcrkiye\u2019nin rotas\u0131n\u0131 belirleyecek bir se\u00e7im oldu\u011funu ifade ederek, s\u00f6zlerini
\u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: <\/span>\u201c30 Mart\u2019ta yap\u0131lacak se\u00e7imler s\u0131radan bir yerel se\u00e7im olmaktan \u00e7\u0131kt\u0131. Biz bu se\u00e7imlere b\u00fcy\u00fck \u00f6nem veriyor ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 da bu y\u00f6nde yap\u0131yoruz. \u00c7ok farkl\u0131 anlam ve a\u011f\u0131rl\u0131k kazanm\u0131\u015f durumda. Biz son ya\u015fananlardan sonra halk\u0131m\u0131zdan \u00e7ok b\u00fcy\u00fck destek bekledi\u011fimizi ifade etmek istiyoruz.\u201d<\/p>

Bakan Y\u0131lmaz ve beraberindekiler buradan \u015eerifbey <\/span>Tepesinde Bitlis Belediyesi taraf\u0131ndan onuruna verilen ak\u015fam yeme\u011fine ge\u00e7ti. Bakan daha sonra Halk E\u011fitim Merkezi\u2019nde halk toplant\u0131s\u0131na kat\u0131lacak. <\/p>","haber_excerpt":"Kalk\u0131nma Bakan\u0131 Cevdet Y\u0131lmaz, \u201cBitlis\u2019in \u00e7e\u015fitli projelerine yakla\u015f\u0131k 14,5 milyon TL hibe deste\u011fi verdik. Bir taraftan da SODES\u2019le destek veriyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc kalk\u0131nma sadece ekonomiden ibaret de\u011fil. Sosyal kalk\u0131nmay\u0131 da hedefliyoruz\u201d dedi.","prev_link":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-bitlis-milletvekili-vahit-kiler-toki-sakinleri-ile-bir-araya-geldi\/16101","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/kalkinma-bakani-yilmaz-tatvanda\/16022\/13","haber_url":"http://www.akpartibitlis.org.tr\/tr\/haber\/kalkinma-bakani-yilmaz-tatvanda\/16022"}]